MES-700 series shrinkwrapping machine
Fardeleuses semi-automatique
  • Fardeleuses
  • Scellant à manchon combiné
  • Fardeleuses semi-automatique